Algemene Voorwaarden Schroevenkampioen.nl

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst en communicatie

Artikel   6 - Gegevens opdrachtgever

Artikel   7 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel   8 - Aansprakelijkheid  

Artikel   9 - Herroepingsrecht

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 12 - De prijs

Artikel 13 - Conformiteit en garantie

Artikel 14 - Levering en uitvoering

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1.              Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings
  recht;
 2.              Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3.              Dag: kalenderdag;
 4.              Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5.              Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6.              Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7.              Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8.              Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9.              Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10.      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11.      Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Schroevenkampioen.nl

Adres: Liechtensteinstraat 2      5171PH Kaatsheuvel     Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)634- 878017 Maandag t/m donderdag: 08:00-17:00 Vrijdag: 08:00-12:00 13:00-17:00

E-mailadres: info@Schroevenkampioen.nl

KvK-nummer: 18046842

Btw-identificatienummer: NL8064.12.860.B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1.            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle bestellingen en op alle overeenkomsten, van welke aard ook, welke met ons, Schroevenkampioen.nl, worden aangegaan.
 2.            Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.            Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.            De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Schroevenkampioen.nl zijn algemene voorwaarden. Bijzondere, van Schroevenkampioen.nl zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 5.            Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6.            Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7.            Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8.            Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9.            Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1.            Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.            Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3.            Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4.            Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5.            Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6.            De opgegeven prijzen in de genoemde offertes gelden voor levering af Schroevenkampioen.nl, exclusief omzetbelasting en eventuele verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7.            Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o     de prijs inclusief belastingen;

o     de eventuele kosten van verzending;

o     de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o     het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o     de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o         de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o         de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o         of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o         de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o         de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o         de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o         de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst en communicatie

 1.            Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de order of opdracht van Schroevenkampioen.nl, dan wel, bij gebreke daarvan, door feitelijke uitvoering door ons van de overeenkomst van mondeling of anderszins gemaakte afspraken. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.            Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Schroevenkampioen.nl maakt gebruik van elektronische communicatievormen. Opdrachtgever en Schroevenkampioen.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door dit gebruik een geldige overeenkomst tot stand komt, overeenkomstig lid 1. Ook in het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Schroevenkampioen.nl zullen, voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
 3.            Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.            Tengevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het contact tussen opdrachtgever en Schroevenkampioen.nl, dan wel tussen Schroevenkampioen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen opdrachtgever en Schroevenkampioen.nl, kunnen misvattingen ontstaan omtrent enige bestelling of kunnen bestellingen niet behoorlijk overkomen. Hiervoor is Schroevenkampioen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Schroevenkampioen.nl.
 5.            De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6.            De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1.            In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2.            De correspondentie van Schroevenkampioen.nl met een opdrachtgever geschiedt middels email naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Schroevenkampioen.nl is niet gehouden zich, bij een normale gang van zaken, van andere communicatiemiddelen te bedienen.
 3.            Voor eventuele niet-toegankelijkheid van de website van Schroevenkampioen.nl, is Schroevenkampioen.nl nimmer aansprakelijk.    
 4.    Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Gegevens opdrachtgever

 1.              Om de bestellingen van de opdrachtgever te verwerken maakt Schroevenkampioen.nl gebruik van een klantensysteem waarin de gegevens van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever, welke zich inschrijft op de website van Schroevenkampioen.nl verplicht zich tot het geven van de juiste en correcte informatie. De opdrachtgever kan op elk moment bij Schroevenkampioen.nl informeren welke specifieke klantgegevens van opdrachtgever in het klantensysteem aanwezig zijn c.q. kan daarin wijzigingen aan laten brengen. Door het gebruik van internet ontstaat de mogelijkheid van onderschepping van klantgegevens. Hiervoor kan Schroevenkampioen.nl nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
 2.              Als opdrachtgever zich op de website van Schroevenkampioen.nl inschrijft, verplicht opdrachtgever zich tot het geven van de juiste informatie. Indien tijdens het bestellingproces gegevens niet verstrekt worden welke noodzakelijk zijn voor het kunnen verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Schroevenkampioen.nl op schadevergoeding.
 3.              De opdrachtgever kan Schroevenkampioen.nl toestemming geven voor de verwerking van zijn gegevens in een centraal bestand voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen, voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen en promotionele activiteiten die Schroevenkampioen.nl voor opdrachtgever nuttig acht. Opdrachtgever kan te allen tijde zijn verleende toestemming middels e-mail herzien.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1.              Alle door Schroevenkampioen.nl geleverde zaken zullen eerst in eigendom op de opdrachtgever overgaan, indien deze al haar tegenprestaties met betrekking tot de op die levering betrekking hebbende overeenkomst volledig aan ons verricht hebben. Onder “tegenprestatie” is tevens te verstaan: de vergoeding voor de bij die levering verrichtte werkzaamheden of geleverde diensten, alsmede schadevergoeding wegens niet nakoming door de wederpartij van die overeenkomst (derhalve ook ten aanzien van eventueel verschuldigde rente en incassokosten). Het risico van de zaken gaat al op het moment van aflevering op opdrachtgever over.
 2.              Schroevenkampioen.nl is –onverminderd onze rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen- te allen tijde gerechtigd om in het geval dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zonder ingebrekestelling onze zaken in welke staat en waar ook deze zich bevinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen.
 3.              Indien bij de opdrachtgever beslag – uit welke hoofde dan ook- op zaken die onder het voorbehoud vallen gelegd wordt, dient de opdrachtgever de beslaglegger onverwijld te informeren over de onrechtmatigheid van het beslag.  Tevens dient hij Schroevenkampioen.nl onmiddellijk in kennis te stellen van deze beslaglegging. De opdrachtgever is gehouden ons alle kosten, welke wij ter opheffing van het beslag dienen te maken –daaronder begrepen de kosten van een eventuele procedure- volledig te vergoeden.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1.            Uitdrukkelijk sluit Schroevenkampioen.nl elke aansprakelijkheid uit voor niet aan onze opzet of grove schuld te wijten schade –middellijk of onmiddellijk geleden- ontstaan door door ons geleverde zaken of verrichte diensten; wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade aan werktuigen of gebouwen welke door door ons geleverde zaken mochten worden toegebracht buiten onze opzet of grove schuld.
 2.            Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van zaken, tenzij deze een gevolg is van onze opzet of grove schuld.
 3.            Wij zijn geen producenten van zaken, zodat wij elke vorm van productaansprakelijkheid, voor zover de Wet dat toelaat, uitsluiten. Indien de opdrachtgever schade lijdt door een gebrekkigheid van enig door ons geleverd product, vrijwaart zij ons onvoorwaardelijk voor alle aanspraken uit dien hoofde (ook indien door derden gesteld), onder de voorwaarde dat wij haar bekend maken met de fabrikant van het product.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht

 1.              Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2.              Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3.              Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4.              Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5.              Indien de consument een product wenst te retourneren aan het adres van Schroevenkampioen.nl, zoals vermeld op de website, dient hij hiervan vooraf melding te maken per e-mail onder duidelijke vermelding van klant- en bestelnummer. Niet tijdig van tevoren aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen c.q. geaccepteerd noch ongefrankeerde retourzendingen.

 

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

 1.            Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2.            Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3.            Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4.            De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1.            De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2.            Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 

Artikel 12 - De prijs

 1.             De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld. Aan prijsvermeldingen welke evident onjuist zijn, bijvoorbeeld tengevolge van kennelijke zet- of drukfouten, kan Schroevenkampioen.nl niet gehouden worden. 
 2.             Voor verzendkosten wordt verwezen naar de website www.Schroevenkampioen.nl De administratie van Schroevenkampioen.nlwordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
 3.             Indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd dient de opdrachtgever deze kosten zelf te betalen. Schroevenkampioen.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen.
 4.             Wij behouden ons het recht voor om tussentijds prijzen te wijzigen. Is als gevolg van een prijswijziging de prijs verhoogd na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd om binnen 10 dagen na aankondiging van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.
 5.             Indien wij ons verplicht hebben om gedurende een langere periode zaken of diensten te leveren (zgn. termijnorders) dan zijn wij gerechtigd om drie maanden na datum van de order de overeengekomen prijzen, indien daartoe aanleiding bestaat, te wijzigen. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst gedurende 10 dagen na aankondiging van deze prijsverhoging voor de toekomst de overeenkomst als ontbonden te verklaren zonder dat dit voor een van de partijen schadeplichtigheid teweeg kan brengen.
 6.             Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 7.             Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

 1.              De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2.              Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3.              Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4.              De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5.              De garantie geldt niet indien:
 •                   De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 •                   De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 •                   De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 14 - Levering en uitvoering

 1.            De levering geschiedt af Schroevenkampioen.nl, tenzij anders overeengekomen. De levering geschiedt op de wijze als door Schroevenkampioen.nlaangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expressieverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. 
 2.            De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
 3.            Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4.            Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5.            Na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, zullen wij naar het beste vermogen de overeengekomen termijn van levering in acht nemen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn te beschouwen als streeftijden en bevatten nooit een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Vertragingen in leveringen kunnen nooit aan Schroevenkampioen.nl toegerekend worden.  Bij bestelling van door Schroevenkampioen.nl te leveren zaken dient de opdrachtgever de  plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Aflevering geschiedt aan het adres dat de opdrachtgever aan Schroevenkampioen.nl heeft opgegeven, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 6.            In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7.            Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Schroevenkampioen.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Schroevenkampioen.nlzal hiertoe contact opnemen met de opdrachtgever en in overleg tot een aangepaste bestelling komen. Indien dit niet plaatsvindt of niet mogelijk is,  wordt op de factuur vermeldt dat het artikel is uitverkocht. Indien er sprake is geweest van vooruitbetaling wordt hierbij tevens vermeld dat het betaalde bedrag terug wordt gestort op de rekening van de opdrachtgever.
 8.            Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9.            Schroevenkampioen.nl is altijd bevoegd om de levering op te schorten indien de opdrachtgever niet volledig voldaan heeft aan al haar verplichtingen jegens Schroevenkampioen.nl, uit welke hoofde dan ook.
 10.    De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de zaken die onderwerp zijn van onze verplichtingen tot levering van ons, dan wel van de door ons ingeschakelde transporteur, af te nemen. Indien bij de eerste aanbieding er niemand wordt aangetroffen die de zaken in ontvangst mag/kan/wil nemen, worden enkel de door PostNL verstuurde pakketten voor een tweede keer aangeboden. Grote (pallet)zendingen worden door een externe transporteur bezorgd. Indien bij de eerste aanbieding er niemand wordt aangetroffen, zijn de kosten die daaruit voortvloeien om nogmaals te bezorgen voor rekening van de opdrachtgever. Alleen op verzoek, binnen 10 werkdagen aan ons schriftelijk te doen, zullen wij de zaken opnieuw leveren, echter dan uitsluitend geheel voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in het geheel niet afneemt, staan de                  zaken gedurende 30 werkdagen na de eerste aanbieding voor haar rekening en risico te haren beschikking. Na deze termijn is de aan deze leverantie ten grondslag liggende overeenkomst wegens aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming ontbonden. Alle kosten en schade (opslag, rentederving, transport etc.) zijn in dit geval, onverlet latende alle overige schadevergoedingsaanspraken onzerzijds, voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 15 - Betaling

 1.              Betaling van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website. Als datum van betaling, bij betaling per (post)bank, geldt de datum van creditering van de (post)bankrekening van Schroevenkampioen.nl. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Aan de bestelling van de opdrachtgever kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.
 2.             Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor de opdrachtgever. 
 3.             Zakelijke opdrachtgevers die een account aangemaakt hebben, kunnen op rekening kopen. Nadat de eerste order is ingestuurd, zal de kredietwaardigheid van de opdrachtgever beoordeeld worden en de order worden uitgeleverd bij een positieve beoordeling. Schroevenkampioen.nl behoudt zich te allen tijden het recht om bij een veranderde kredietwaardigheid van de zakelijke opdrachtgevers, de betaling om te zetten naar betaling voor levering.
 4.             Schroevenkampioen.nl kan met de opdrachtgever bepaalde kortingen afspreken. Zulks geschiedt alsdan uitdrukkelijk en schriftelijk.
 5.             Indien de betaling niet is geschied binnen de daarvoor gestelde termijn is de opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling, direct in verzuim en aan ons vanaf factuurdatum een (vertragings)rente verschuldigd van 1% per maand over het (pro resto) in hoofdsom verschuldigde, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 6.             Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige voldoening van haar verplichtingen en wij onze vordering ter incasso uit handen geven, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle vermogensschade welke Schroevenkampioen.nl als gevolg van de haar toerekenbare niet nakoming lijdt. Deze bedragen tenminste 15% van hetgeen de opdrachtgever (aan hoofdsom plus rente), op het moment dat wij onze vordering uit handen geven, aan ons verschuldigd is, zulks met een minimum van  € 150.
 7.             In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling en/of overlijden van de opdrachtgever zullen onze vorderingen jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 8.             Bij niet tijdige betaling heeft Schroevenkampioen.nl het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, winstderving en overige schade.
 9.             De opdrachtgever kan niet betaling opschorten of weigeren met een beroep op gebrekkige of onvolkomen levering, tenzij zij het gebrek of manco aannemelijk maakt, in welk geval de opschorting van de betalingverplichting niet verder strekt, dan ten aanzien van het factuurbedrag met betrekking tot de gebrekkige of niet geleverde goederen. De volledige betalingsverplichting herleeft nadat wij het gebrek hebben aangevuld of een dergelijke gebrekkige levering door ons schriftelijk als zodanig is erkend.
 10.      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 11.      In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1.            De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.            Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3.            Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.            Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5.            Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6.            Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7.            Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1.             Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2.             Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3.             De rechter in 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te  nemen, tenzij de kantonrechter elders bevoegd is.  Niettemin hebben wij het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.